today betting predictions football betting tips football betting tips and predictions

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují ve smyslu ustanovení §273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem při prodeji zboží.

1.2. Tyto podmínky neupravují smluvní vztah mezi Společností a Spotřebitelem.

1.3. Prodejem se rozumí prodej zboží Společnosti jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím.

1.4. Společností se rozumí společnost Ryston Macro Weil s r.o. se sídlem Pod vinicí 2045/18, Praha 4, IČ: 44850468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6839.

1.5. Zákazníkem se rozumí osoba, která hodlá navázat či navázala se Společností smluvní vztah ve věci Prodeje a je podnikatelem.

1.6. Smlouvou se rozumí konkrétní písemné ujednání mezi Společností a Zákazníkem o uzavření smlouvy ve věci Prodeje.

1.7. Třetí osobou se rozumí jakákoliv osoba odlišná od Společnosti a Zákazníka.

1.8. Územím se rozumí teritorium, ve kterém je Prodej uskutečněn. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Územím teritorium České republiky.

1.9. V případě střetu Podmínek s obchodními či jinými podmínkami Zákazníka mají předost ustanovení obsažená ve Smlouvě a tyto Podmínky. Aplikace obchodních podmínek Zákazníka či třetích osob jsou vyloučena.

 

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. Zákazník může před uzavřením smlouvy jakýmkoliv způsobem poptat Společnost na koupi Zboží či Služeb, a to zejména:

2.1.1. telefonicky,

2.1.2. písemně dopisem, faxem či e-mailem,

2.1.3. prostřednictvím elektronického obchodu Společnosti.

2.2. V případě prokazatelného zájmu Zákazníka je Společnost oprávněna nabídnout jim své Zboží formou cíleného obchodního sdělení.

2.3. Poptávka ze strany Zákazníka, ani nabídka ze strany Společnosti nejsou pro Společnost závazné. Společnost si vyhrazuje právo na poptávky či reakce na nabídky nijak nereagovat a neodpovídá za škody, které by tím mohly vzniknout.

2.4. Společnost na základě poptávky či reakce na obchodní sdělení vypracuje pro Zákazníka písemnou závaznou nabídku na realizaci Prodeje či Služeb, zpravidla do 7 dnů od obdržení poptávky.

2.5. Závazná nabídka ze strany Společnosti obsahuje dobu její platnosti, po kterou ji může Zákazník akceptovat. Pokud není tato doba v nabídce obsažena, je závazná nabídka platná po dobu 5 pracovních dnů.

2.6. Závazná nabídka Společnosti vždy obsahuje:

2.6.1. předmět kupní smlouvy,

2.6.2. cenu Zboží ,

2.6.3. dobu dodání Zboží,

2.6.4. způsob dopravy a její cenu,

2.6.5. odkaz na tyto Podmínky.

2.7. V případě, kdy závazná nabídka Společnosti neobsahuje některou z výše uvedených částí pak platí, že se nejedná o závaznou nabídku a Zákazník je povinen si vyžádat její doplnění.

2.8. Zákazník je oprávněn navrhnout změny oproti nabídce Společnosti. Tyto změny nejsou pro Společnost závazné, vyjma případu, kdy tyto změny výslovně písemně schválí. Při schválení navržených změn platí nabídka svým obsahem nejmladší.

 

3. SMLOUVA

3.1. Smlouva na dodávku Zboží společnosti se Zákazníkem musí být vždy uzavřena písemně. Nedílnou součástí každé smlouvy jsou tyto podmínky.

3.2. Písemná forma uzavření Smlouvy je dodržena v těchto případech:

3.2.1. uzavření písemné smlouvy vytištěné na papíře,

3.2.2. akceptace závazné nabídky Zákazníkem formou e-mailové či faxové zprávy.

3.3. Aktuální ceník služeb platný při uzavření Smlouvy tvoří přílohu Smlouvy.

3.4. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro obsah smluvního závazku následující:

3.4.1. dodací lhůta pro dodávku Zboží či Služeb je stanovena ve prospěch Společnosti,

3.4.2. cenu Zboží či Služeb může Společnost jednostranně změnit v případě, kdy dojde:

3.4.2.1.      ke změně ceny Zboží a Služeb ze strany třetí osoby, od které Společnost plnění předmětu smlouvy zajišťuje,

3.4.2.2.      v mezidobí od uzavření smlouvy a termínem dodávky Zboží dojde ke změně kurzu měny, v níž je Smlouva realizována, proti kurzu měny třetí osoby, od níž dodávku Zboží a Služeb Společnost zajišťuje o více jak 2%

3.4.3. Zboží zůstává ve vlastnictví Společnosti až do úplného zaplacení kupní ceny.

3.4.4. Zaplacení kupní ceny dochází okamžikem připsání celé kupní ceny na účet společnosti.

3.4.5. Smluvní strany si sjednali v případě prodlení se zaplacením kupní ceny smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za každý den prodlení.

3.4.6. Splatnost kupní ceny je 14 dní od převzetí zboží.

3.4.7. Místem dodávky zboží je sídlo kupujícího oficiálně registrované v obchodním či živnostenském rejstříku.

3.4.8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží k přepravě do místa plnění pro kupujícího.

3.4.9. Riziko a náklady na dopravu dle EXW INCOTERMS 2000 v okamžiku vyskladnění ze skladu Společnosti v jejím sídle.

3.4.10. V případě, kdy je Zboží zcela zaplaceno a z důvodu na straně kupujícího prodlévá ve sladě Společnosti, činí skladné 1% denně z celkové ceny Zboží od data zaplacení kupní ceny.

 

4. PLNĚNÍ SMLOUVY

4.1. Na základě uzavřené písemné smlouvy je Společnost povinna dodat Zákazníkovi objednané zboží a Zákazník je povinen zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

4.2. Zákazník není oprávněn od Smlouvu odstoupit, změnit smluvenou dobu dodání Zboží, počty kusů objednaného Zboží a jiné parametry předmětu smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

4.3. V případě, že dodací lhůty již nejsou ve shodě se Smlouvou, Společnost bude informovat Zákazníka o novém termínu dodání Zboží.

4.4. Zboží je Společnost oprávněna expedovat a vyúčtovat i po částech. Zákazník může požadovat dodat veškeré objednané Zboží najednou - dodací lhůta se pak řídí nejdelší dodací lhůtou.

4.5.  Prodávající neručí za zpoždění dodávek způsobených třetí stranou.

4.6. Dodací lhůty jsou nabídnuty v dobré víře a proto jejich nedodržení nemůže být považováno za zlý úmysl. Společnost není zodpovědná za jakékoliv ztráty nebo škody přímé nebo následné, vzniklé z pozdní dodávky zboží a Zákazník není oprávněn odmítnout kontrakt z důvodu pozdního dodání, pokud Smlouva nestanoví jinak.

4.7. Zákazník se zavazuje, že neprodá přímo osobě nebo nedodá Zboží do teritorií, kde by takový prodej nebo dodání bylo v rozporu se zákony USA, Evropské unie a České republiky a na vlastní náklady zajistí importní a exportní licenci, kde je to nutné.

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBECNĚ 

5.1. Zboží dodávané Společností splňuje veškeré náležitosti základních požadavků všech EU Direktiv, které se na dané zboží vztahují. Společnost neručí za zneužití CE certifikace ze strany třetích osob.

5.2. Pokud tak výslovně nestanoví smlouva, pak Zboží společnosti nejsou určeny a proto vhodné k použití pro

5.2.1. chirurgické implementování do těla,

5.2.2. pro podporu a monitorování života,

5.2.3. jakékoliv využití, kde jsou kladeny zvýšené nároky na zabezpečený chod Zboží, jakým je např. záchrana lidských životů.

5.3. Zboží musí být kupujícím užíváno v souladu s určeným použitím zboží, technickými parametry, návody a doporučeními výrobce.

5.4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

5.4.1. vypršením záruční lhůty

5.4.2. mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče

5.4.3. používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

5.4.4. zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě

 

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

6.1. Zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí.

6.2. V případě, kdy Zákazník zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem či fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací list a skutečně dodaným zbožím (v množství, druhu či sériovém čísle), je povinen nejpozději do 24 hodin písemně oznámit tuto skutečnost Společnosti. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

6.3. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Společnost záruku na Zboží v délce trvání 6 měsíců od data přechodu nebezpečí zboží na Zákazníka.

6.4. Vyřízení reklamace:

6.4.1. výměna / náhradní dodávka

6.4.2. sleva z kupní ceny

6.4.3. plné / částečné odstoupení od Smlouvy

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smlouva se řídí právem České republiky, případné spory budou rozhodovány obecným soudem dle sídla Společnost.

7.2. V otázkách neupravených Podmínkami ani Smlouvou se smluvní vztah řídí právní úpravou zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.

 

2j-logo CML CORONIS nav-logo-digi ELA elster-logo ekahau ERCO_GENER
falcomLogo FERROX IQD isafe-mobile-gmbh-L78653 LEDTECH lm-logo-200px logo_mentor Atmel_and_Microchip_Logo
pointer Power RADIOCRAFTS ROGER_GPS_repeater SAMTEC staen_soubor TELTONIKA TRL